Bilde: Lars S. Dalen / NIBIO

The Life Science Cluster har sammen med Senter for digitalt liv Norge mottatt 300 000 kroner i tilskudd fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021 til prosjekter om bærekraft, sirkulærøkonomi og internasjonalisering. – Vi er opptatt av at de kommersielle mulighetene innen bærekraft og sirkulærøkonomi blir utnyttet og vil bruke denne støtten til å øke medlemmenes konkurransekraft, sier CEO Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Midlene fra Regionalt innovasjonsprogram Oslo 2021 (RIP) er tredje år med støtte fra Oslo kommune, og avgjørende for å gjennomføre strategiske aktiviteter. Denne gang er Senter for digitalt liv Norge en samarbeidspartner i prosjektet.

The Life Science Cluster jobber for at mer forskning skal komme samfunnet til gode i form av nye produkter og løsninger, og for at flere bedrifter skal legge både utvikling og kommersiell produksjon her i Norge. Målet er å skape 5000 nye arbeidsplasser innen livsvitenskap før utgangen av 2023. Senter for digitalt liv Norge har i dag blant annet 35 assosierte forskningsprosjekter innen digital bioteknologi og en forskerskole. Et samarbeid mellom klyngen og senteret vil kunne bidra til økt innovasjon og verdiskapning.

Utløser potensialet innen livsvitenskap

Livsvitenskap er sentralt i næringsutvikling innenfor flere sektorer der Oslo og Viken-regionen har en nasjonal hovedtyngde. Norge har likevel ligget bak sine nordiske naboland i å omsette forskning til industri, arbeidsplasser og løsninger på samfunnets behov.

The Life Science Cluster vil konkret benytte RIP-midlene til tre delprosjekter innen internasjonalisering, bedre bruk av restråstoff fra marin og landbruk, samt bærekraftig farmasøytisk produksjon.

– Målet er nye internasjonale kontakter, bedre bruk av restråstoffer fra marin og landbruk slik at det kan utvikles høyverdige produkter, og ikke minst at flere selskap skal ha implementert kriterier for å dokumentere og måle bærekraft, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

En viktig del av dette prosjektet er også å sikre at verdiskapingen i størst mulig utstrekning blir værende her i Norge, hos produksjonsbedrifter med arbeidsplasser, verdiskaping og eksport.

– Klyngen har kjennskap til industrialisering og næringsutvikling. Senter for digitalt liv Norge har flere spennende prosjekter som kan bli til morgendagens løsninger på samfunnets største utfordringer, og derfor er samarbeidet svært viktig. Vi håper at dette også vil bidra til å øke kjennskap hos myndigheter om det store uutnyttede potensialet som ligger innenfor livsvitenskap, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Viktig samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for digitalt liv Norge og The Life Science Cluster. Senter for digitalt liv Norge er et nasjonalt senter for utdanning, forskning og innovasjon som er etablert og finansiert av Norges forskningsråd. Senteret har fokus på sektorovergripende transdisiplinær bioteknologi og samler i dag totalt 35 store akademiske forskerprosjekter innen marin, landbruk og helse, samt industriell bioteknologi, lokalisert over hele Norge. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, NTNU, Universitetet i Bergen, NMBU, Oslo universitetssykehus, UiT Norges arktiske universitet og SINTEF.

– Senter for digitalt liv Norge er glade for dette samarbeidet og ser spesielt fram til en pilot innen sirkulær økonomi, et område som er særdeles relevant og viktig for flere av senterets forskerprosjekter. I tillegg kan vi bidra til at innovative ideer utvikles i en retning som markedet etterspør, sier Alexandra Patriksson, seniorrådgiver for innovasjon og industrisamarbeid i senteret.

Share This