Oppmerksomheten om livsvitenskap-industriens bidrag til samfunnet under pandemien har gitt økt investeringsvilje og åpner nye muligheter. Det viser en ny rapport om konsekvensene av pandemien for norsk-svensk handel og samarbeid. Næringen etterspør i rapporten blant annet tiltak for tilrettelegging for kliniske studier og en kartlegging av barrierer for norsk-svensk samarbeid.

Ifølge rapporten har ustabilitet i finansmarkedene, usikre forsyningslinjer, smittevernregler og reisebegrensninger også påvirket livsvitenskapsnæringen. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Innovasjon Norge i Stockholm og Den norske ambassaden i Stockholm, og skal belyse muligheter som følge av koronakrisen og gi et faktagrunnlag for beslutningstakere og næringsaktører.

– Det er positivt med ny oppmerksomhet om verdien livsvitenskap tilfører samfunnet, blant annet gjennom utvikling av vaksiner og medisiner. Vi håper denne økte synligheten vil bidra til bedre rammevilkår for industriutvikling og økt interesse blant investorer, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

– Life science är en framtidsbransch i både Sverige och Norge. Våra styrkeområden kompletterar varandra väldigt väl och vi månar om att de ska få möjlighet att utvecklas. Därför är det roligt att se att norska ambassaden med denna studie satt ljuset på hur vi kan samarbeta, sier Helena Strigård, CEO i SwedenBio.

SwedenBio er sammen med The Life Science Cluster intervjuet i rapporten, som oppgir at det var god vekst i helse og livsvitenskap i begge land før Covid-19. I Sverige la regjeringen i desember 2019 fram en egen strategi for livsvitenskap.

Nødvendige tiltak for å utnytte mulighetene

Rapporten viser at helse- og livsvitenskapsnæringen ønsker tiltak for å benytte helsedata og kliniske forsøk mer sømløst på tvers av grensen. Spesielt i Sverige har det blitt vanskeligere å få innpass hos helseinstitusjoner på grunn av høyt press på helsevesenet og nye smittevernregler, og flere kliniske studier har blitt satt på pause.

Ifølge rapporten opplevde flere selskap finansieringsvansker den første tiden etter koronapandemien brøt ut på grunn av ustabilitet og tilbakeholdenhet i finansmarkedene.

– Livsvitenskap og helse er kapitalintensive næringer og preges av lange utviklingsløp. Fordi investorinteressen har økt under krisen, har finansiering gått fra å være en utfordring til en mulighet. Våre to land kan sammen dra nytte av dette og hente kapital og oppmerksomhet, også internasjonalt. Livsvitenskap gir løsninger på globale utfordringer og produktene hører hjemme på det internasjonale markedet, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Rapporten viser at næringene ønsker en kartlegging av bedriftene innen helse og livsvitenskap, for å synliggjøre disse for investorer, leverandører og kunder. En slik felles kartlegging vil gjøre det lettere for aktører å jobbe på tvers av grensen. Denne kan blant annet også omfatte kartlegging av eksportregelverk og kartlegging av praktiske forhold. De to landene har i høy grad likt regelverk, noe som i enkelte tilfeller gjør det enklere å teste produkter før de lanseres på det globale markedet

– Det er stort potensial for mer samarbeid mellom våre to naboland, men det finnes barrierer og disse må vi jobbe for å bryte ned. Vårt mål som klynge er å gjøre veien fra idé til marked lettere. Kartlegging av barrierer i regelverket slik at disse kan fjernes er et steg i riktig retning, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Godt, men skjørt samarbeid

Rapporten viser at det allerede er et godt samarbeid mellom Norge og Sverige, men at samarbeidet er skjørt og i stor grad drevet av kontakt mellom enkeltpersoner, i mangel av en sterkere samarbeidsstrategi på nasjonalt nivå.

– Vi får inte slarva bort möjligheten att genom att kroka arm med våra nordiska grannländer synas på den internationella arenan. Det är unikt med fem länder som alla delar samma styrkeområde. Just Norge och Sverige är väldigt aktiva i detta nordiska samarbetet, vilket speglar att vi ser värdet i att gemensamt attrahera forsknignssamarbeten och investerare till vårt hörn av världen, sier Helena Strigård.

Det kommer også fram i rapporten at aktørene ønsker at ambassaden i større grad kan fungere som en døråpner, og gjøre en innsats for å rette et større søkelys mot helse og livsvitenskap.

Rapporten skal støtte opp under Team Norways arbeid med næringsfremme i Sverige. Den har sett på de tre bransjene helse og livsvitenskap, bygg og anlegg og energi fordi disse er identifisert som særlige markedsmuligheter for norske bedrifter. Rapporten er basert på intervjuer med 4-5 representanter fra hver bransje og skrevet av Oslo Economics.

Les rapporten her

 

 

Share This