– Norge trenger bedre legemiddelberedskap. Derfor foreslår The Life Science Cluster å etablere et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, som i tillegg til bedre beredskap vil gi flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Det sier Hanne Mette Dyrlie Kristiensen, CEO i The Life Science Cluster, som også har kartlagt produksjonskapasitet og -kompetanse blant norske legemiddelselskaper.

Allerede før korona-pandemien opplevde Norge mangel på legemidler, og usikkerheten i den globale forsyningskjeden for legemidler har blitt større. The Life Science Cluster har i forbindelse med oppfølgingen av Helsedirektoratets delrapport om legemiddelproduksjon (IS-2873) på oppdrag fra Legemiddelverket kartlagt dagens produksjonskapasitet og -kompetanse, samt behovet for økt kapasitet og kompetanse ved eventuell nyetablering. Som en del av oppdraget har The Life Science Cluster også gitt anbefalinger til en nasjonal strategi for opprettholdelse av produksjonskompetanse, og anbefaler å opprette et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon, basert på et privat-offentlig samarbeid. Strategien er levert Helse- og omsorgsdepartementet.

– Et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon vil sørge for egenproduksjon av livsviktig medisin, og samtidig bidra til forskning og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for produksjon av legemidler. Vi mener en forutsetning for en god beredskap er en solid helseindustri. Det blir både dyrt og sårbart å bygge beredskap uten.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å bevilge 1,1 milliarder kroner til beredskapslagring av legemidler i 2021.The Life Science Cluster håper Stortinget nå løfter beredskapsproduksjon i sin behandling av budsjettet, og setter av 10 millioner for å utrede et Senter for farmasøytisk produksjon.

Som næringsklynge har The Life Science Cluster som mål å bidra til flere arbeidsplasser innen livsvitenskap. Norge må erstatte både arbeidsplasser og eksportinntekter fra olje, og da bør næringer med høy verdiskapning per hode, som helse og livsvitenskap prioriteres.

Legemiddelprodusenter ønsker å bidra til økt beredskap

I forbindelse med oppfølgingen av Helsedirektoratets rapport om legemiddelproduksjon har The Life Science Cluster gjennomført en kartlegging blant norske aktører med kompetanse på produksjon av ingredienser og ferdige legemidler. Dette inkluderer generelle legemidler, antibiotika og vaksiner. Kartleggingen viser tydelig at de industrielle produksjonsbedriftene i Norge har teknologi og kompetanse til å produsere de fleste legemidlene det er mangel på i dag.

– Vi har gitt Legemiddelverket og Helse- og omsorgsdepartementet en liste med bedrifter som står klare til å produsere. Selskapene venter bare på en telefon fra myndighetene. Derfor er vi glade for å se bevilgninger til beredskapslager i budsjettet fra regjeringen, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

En utvikling mot persontilpasset medisin

Et Senter for farmasøytisk produksjon vil også være viktig for persontilpasset medisin.

Fremtidens legemidler vil produseres i langt færre doser enn i dag, og sambruk og disruptiv prosessinnovasjon vil være helt nødvendig.

The Life Science Cluster takker alle partnerne for et godt samarbeid. Disse partnerne har bidratt i rapporten som er overlevert: BASF, Bayer, Biotec BetaGlucans, Catapult Life Science, Curida, Diatec Monclonals, Fresenius-Kabi, GE Healthcare, Institutt for Energiteknikk, IFE, Legemiddelindustrien, NovaMatrix, Oncoinvent, Pharma Productions, Pharmaq Zoetis, Takeda, TPI Norway, Vistin Pharma, Xellia Pharmaceuticals.

Selve rapporten har hatt utgangspunkt i et unikt offentlig-privat samarbeid på oppdrag fra Legemiddelverket,basert på tillit og åpenhet mellom partene.

Et «Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon» bør omfatte eksisterende legemiddelprodusenter, både industrielle, apotek og offentlige (blått), så vel som nyetableringer (rødt). Eksisterende aktører med infrastruktur og kompetanse tilpasset produktutvikling, er indikert som samarbeidspartnere til FoU-senteret (lilla).

 

Les The Life Science Clusters delrapporter til Legemiddelverkets Prosjekt Produksjon her

 

 

Share This