– Vi er glade for at regjeringen som forventet setter av midler til beredskapslagring av legemidler, men skuffet over at de ikke ser sammenhengen mellom god beredskap og potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser innen legemiddelindustrien, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO The Life Science Cluster.

The Life Science Cluster har i forbindelse med oppfølgingen av Helsedirektoratets rapport om legemiddelproduksjon gjennomført en kartlegging blant norske aktører med kompetanse på produksjon av ingredienser og ferdige legemidler. Kartleggingen viser tydelig at de industrielle produksjonsbedriftene i Norge har teknologi og kompetanse til å produsere de fleste legemidlene det er mangel på i dag.

– Vi har gitt Helse- og omsorgsdepartementet en liste med navn på bedrifter som står klare til å produsere. De venter bare på en telefon fra myndighetene. Derfor er vi glade for å se bevilgninger til beredskapslager i budsjettet fra regjeringen, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Regjeringen foreslår å bevilge 1100 millioner kroner til beredskapslagring av legemidler i 2021, og oppbyggingen skal i hovedsak gjennomføres gjennom avtaler med legemiddelgrossister. Regjeringen skal vurdere hvordan et permanent beredskapslager kan innrettes.

Næringsutviklingspotensiale må utnyttes

Allerede før korona-pandemien opplevde Norge mangel på legemiddel, og usikkerheten i den globale forsyningskjeden for legemidler har blitt større. The Life Science Cluster har i forbindelse med oppfølgingen av Helsedirektoratets rapport om legemiddelproduksjon foreslått etablering av et Nasjonalt senter for farmasøytisk produksjon. Et senter basert på et privat-offentlig samarbeid vil koordinere og sørge for egenproduksjon av livsviktig medisin, men samtidig bidra til forskning og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland.

– Et offentlig-privat samarbeid om utvikling og produksjon av legemidler gjort riktig, vil gi bedre beredskap, flere arbeidsplasser og økte eksportinntekter. Vi mener en forutsetning for en god beredskap er en solid helseindustri. Det blir både dyrt og sårbart å bygge beredskap uten en solid legemiddelindustri. Når vi samtidig vet at helse er en industri med svært høy verdiskapning og eksportmuligheter, burde regjeringen satt av midler i statsbudsjettet til et slikt samarbeid.

– Som næringsklynge har The Life Science Cluster som mål å bidra til flere arbeidsplasser innen livsvitenskapene. Norge må erstatte både arbeidsplasser og eksportinntekter fra olje, og da bør næringer med høy verdiskapning per hode, som helse og livsvitenskapene prioriteres, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen.

Kliniske studier, næringsutvikling og persontilpasset medisin

Regjeringen legger til rette for flere kliniske studier og foreslår å etablere NorTrials i 2021, en partnerskapsmodell for kliniske studier.

– Satsingen på kliniske studier er gode nyheter både for pasienter, forskere og legemiddelselskapene. Dette vil øke Norges attraktivitet som vertsland for kliniske studer, som igjen øker sjansen for at produksjonen legges til Norge senere.

Utviklingen går mot persontilpasset medisin, og derfor er det gode nyheter at regjeringen også foreslår 30 millioner til persontilpasset medisin; 25 millioner kroner for å få på plass genetisk presisjonsdiagnostikk i sykehusene, og 5 millioner kroner til det nasjonale kompetansenettverket.

 

Share This